در پى این اظهارات تند و مهار گسیخته در دهه هشتاد با جنگ ستارگان ریگان، تفكر مذهبى وى در رابطه با مشیت الهى، جنگ براى نابودى دشمنان خدا و حكومت هزارساله مسیح روبه رو مى گردیم. پس از ریگان، بوش پدر با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، نظریه نظم نوین جهانى را مطرح مى سازد و فرزندش پس از حوادث یازده سپتامبر بار دیگر با نبش قبر اندیشه ها و انگیزه هاى مدفون مذهبى، سخن از جنگ هاى صلیبى به میان مى آورد و كشورهاى ایران، عراق و كره شمالى را محور شرارت مى نامد. نگاه تفوق جویانه و نامدارى غرب نسبت به مسلمانان، با فراز و نشیب هایى مصلحتى در طول چند قرن اخیر به خوبى روشن است.
حال، این پرسش مطرح مى شود كه آیا همه این اظهارنظرها اتفاقى است و از نگرش لیبرالیستى غرب ناشى مى شود یا برآیندى است از ناگفته هاى ذهنى و عقیدتى غربیان، كه با بیان هاى گوناگون ابراز مى شود؟ از سوى دیگر، آیا این نگاه خصمانه در اندیشه انتظار منجى آخرالزمان نیز ردپایى از خود برجاى گذاشته است یا خیر؟ گریس هال سل در جستجوى پاسخ این پرسش ها، كتاب «تدارك جنگ بزرگ» را به رشته تحریر درآورده است.
این نویسنده مسیحى امریكایى به ریشه یابى دشمنى هاى غرب پرداخته، با دلایل گوناگون و مستند این نظریه را اثبات مى كند كه برخى موضع گیرى ها و رفتارهاى خصمانه یا دوستانه برخى از سردمداران كشورهاى قدرتمند مسیحى، ناشى از یك عامل عقیدتى است;
عاملى كه از سوى حركت هاى راست افراطى مسیحى به شدت در جامعه مسیحى تبلیغ مى گردد و تاكنون با اقبال خوبى روبه رو بوده است. این عامل چیزى جز «نبرد آخرالزمان» نیست;
نبردى كه در دره مجدون رخ خواهد داد. براساس این روایت عهد عتیق، پیكارى بزرگ بین ارتش دویست میلیونى شرق از یك سو، و ارتش یهودى مسیحى از سوى دیگر، به وقوع خواهد پیوست.
نبردهاى مجدون همزمان با بازگشت مسیح روى خواهد داد.
براساس تأویل هاى گروهى ازكشیشیان پروتستان، در این جنگ از سلاح هاى هسته اى استفاده خواهد شد: «اى پسر انسان نظر خود را بر جوج، كه از زمین مأجوج و رئیس روش و ماشك و توبال است، بدار و بر او نبوت نما و بگو خداوند «یهوه» چنین مى فرماید «اینك من اى جوج رئیس روش و ماشك و تو بال بر ضد تو هستم و تو را برگرانیده قلاب خود بر چانه ات مى گذارم و تو را با تمامى لشكرت بیرون مى آورم. اسبان و سواران، كه جمیع ایشان با اسلحه تمام آراسته، جمعیت عظیمى با پسرها و مجنّ ها و همگى این ها شمشیر به دست گرفته. فارس وكوش و فوط با ایشان و جمیع ایشان با سپر و خود، جومرو تمامى افواجش و خاندان توجَرمه از اطراف شمال با تمامى افواجش و قوم هاى بسیارى همراه تو. پس مستعد شو و تو تمامى جمعیت كه نزد تو جمع شده اند، خویشتن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باشد. پس از روزهاى بسیار از تو تفقد خواهد شد و در سال هاى آخر به زمینى، كه از شمشیر استرداد شده است، خواهى آمد كه از میان قوم هاى بسیار بر كوه هاى اسرائیل، كهبه خرابه هاى دائمى تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قوم ها بیرون آورده شده و تمامى اهلش به امنیت ساكن مى باشند.( عهد عتیق، حزقیال نبى، باب 38، آیات 2ـ8)» 
علاوه بر این آیات، كه به چگونگى تشكیل سپاهیان مهاجم و پایان خوش جنگ مى پردازد، برخى دیگر جنبه هاى دهشت بار نبرد را روشن مى سازند: «خداوند یهوه مى گوید: در آن روز، یعنى در روزى كه جوج به زمین اسرائیل برمى آید، همانا حدت خشم من به بینیم خواهد برآمد... هر آینه در آن روز تزلزل عظیمى در زمین اسرائیل خواهد شد و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتى كه بر زمین مى خزند و همه مردمانى كه بر روى جهانند و به حضور من خواهند لرزید و كوه ها سرنگون خواهد شد و صخره ها خواهد افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید.(همان، باب 38، آیات 18ـ20)»
در كتاب زكریاى نبى، به چگونگى كشته شدن جنگاوران مهاجم اشاره شده است: «گوشت ایشان در حالتى كه بر پاى هاى خود ایستاده اند، كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد شد.(كتاب زكریا، باب 14، آیه 12)»


ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()