ازدواج امام زمان(عج)

از این که حضرت مهدی(عج) می تواند یکی از بهترین الگوهای جامعه ی امروزی باشد، شکی نیست اما از نظر ازدواج چگونه می تواند الگو باشد در حالی که آن حضرت ازدواج نکرده است!؟ 
البته درباره ی ازدواج حضرت مهدی(عج) دو نظریه وجود دارد و هر کدام شواهدی دارند.
براساس قواعد کلی، می توان گفت: آن حضرت ازدواج نکرده و اشکالی هم نخواهد داشت؛ زیرا آن حضرت هر چیزی را که با غیبت منافات داشته باشد، انجام نمی دهد ازدواج هم با غیبت منافات داشته، مستلزم آشکار شدن وضعیت امام (عج) خواهد بود. ازدواج با وجود غایب بودن آن حضرت ( با توجه به نظر مخفی شدن بدن او از دیده ها)، امکان ندارد و اگر بخواهد ظاهر شود و ازدواج کند، این همان محذوری است که باید از آن دوری کند ... 
اگر نظر دیگران (پنهان بودن عنوان و شخصیت امام)، را مورد توجه قرار دهیم، باز می گوییم که ازدواج آن حضرت با شخصیت واقعی خود، امکان ندارد و منافی با اصل «غیبت» است. 
از طرفی دیگر، هیچ دلیل روشن و قطعی، بر وجود زن و فرزند برای آن حضرت نیست؛ چون مسئله ی غیبت، مهم تر از ازدواج است و می تواند برای مصلحت بالاتر، مسئله ی مهم (ازدواج) را ترک کند و اهم را انجام دهد. عمل به سنت پیامبر(ص) می تواند بعد از ظهور و قیام انجام گیرد و بنابر قولی احتمال دارد، ایشان در زمان غیبت صغرا ازدواج کرده باشد؛ اما با آغاز غیبت کبرا به دلیل مصالح مهم تر ازدواج را ترک کرده باشد. 
بعضی از شواهد، دال بر وجود همسر و فرزند برای او است؛ از جمله:

الف. قواعد کلی

احکام کلی شریعت محمدی(ص) ایجاب می کند که حضرت بقیه الله(عج) نیز مانند دیگر پیشوایان معصوم تشکیل خانواده داده، از سنت جد بزرگوارش حضرت محمد(ص) پیروی کند. «محدث نوری» می گوید: «چگونه ترک خواهد نمود چنین سنت عظیمه ی جد بزرگوار خود را، با آن همه ترغیب و تحریضی که در فعل آن و تهدید و تخویف که در ترک آن شده است! سزاوارترین امت در اخذ به سنت پیامبر(ص) امام هر عصر است و تاکنون کسی ترک آن را از خصایص آن جناب نشمرده است. 

ب. روایات

درکتاب الغیبه، از «مفضل بن عمر» از صادق(ع) نقل شده است: « بر مکان ایشان هیچ کس، حتی فرزندی از فرزندانش اطلاع ندارد.»
سید بن طاووس در جمال الاسبوع می گوید: «روایتی با سندهای متصل یافتم که حضرت ولی عصر(عج) را اولادی بسیاری هست که در شهرهای کرانه ی دریا حاکم و والی هستند و در نیکی و بزرگواری، در راس نیکان روزگار و در قله ی صفات ابرار و اخیار هستند.» 
«ابوبصیر» از امام صادق(ع) نقل می کند: «گویا میبینم که قائم ما با خانواده اش در مسجد سهله اقامت گزیده است.» ابوبصیر می گوید: «گفتم: فدایت شوم! قائم همیشه در آن مسجد است؟ فرمود: آری.» 
البته با بررسی های سندی و دلایل این روایات، به طور قطع نمی توان وجود فرزند را برای آن حضرت اثبات کرد. 


ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ جمعه هشتم دی 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()